Przyłączenie do sieci gazowej/zakup gazu dla firm

  • Rodzaj wniosku1
  • Dane wnioskodawcy2
  • Informacje o obiekcie przyłączanym3
  • Oświadczenia4

Rodzaj wniosku *

Wymagane dokumenty do opracowania wniosku

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, która zostanie przyłączona do sieci gazowej
  • oświadczenie o rezygnacji z gazu propan-butan. Dokument ten wypełnia się automatycznie wraz z wnioskiem i zostanie przesłany wraz z umową do podpisania
  • mapa sytuacyjna (poglądowa) w skali 1:500 lub 1:1000
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem licznika gazowego na dzień przekazania obiektu. Dotyczy przypadku zakupienia obiektu z istniejącym przyłączem gazowym

UWAGA! Wraz z wnioskiem wypełniane jest automatycznie oświadczenie o rezygnacji z gazu propan-butan. Oświadczenie zostanie wysłane do Państwa pocztą wraz z umową.

* pole wymagane

<