Przyłączenie do sieci gazowej/zakup gazu dla firm

  • Rodzaj wniosku1
  • Dane wnioskodawcy2
  • Informacje o obiekcie przyłączanym3
  • Oświadczenia4

Rodzaj wniosku *

Sposób dostarczenia *

Wymagane dokumenty do opracowania wniosku

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

* pole wymagane