Etap I budowy przyłącza - Złożenie wniosku

Wypełnienie wniosku poprzedzone jest analizą możliwości technicznych przyłączenia obiektu w danej lokalizacji, wykonywaną przez pracowników EWE. Następnie Doradca przedstawia Państwu wyniki analizy, a także pomaga w prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz zebraniu potrzebnych dokumentów.

Wniosek dla małych firm (moc przyłączeniowa do 10m³/h dla gazu wysokometanowego i do 25 m³/h dla gazu zaazotowanego)>>
Wniosek dla dużych firm (moc przyłączeniowa powyżej 10m³/h dla gazu wysokometanowego i powyżej 25 m³/h dla gazu zaazotowaneg)>>

Do wniosku należy dołączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

Przejdź do etapu II - Podpisanie umowy i wpłata zaliczki>>
Powrót do Przyłączenie do sieci gazowej>>