FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Co to jest przyłącze gazowe?

  Jest to odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do zaworu głównego, włącznie z zabezpieczeniem. Służy on do przyłączania wewnętrznej instalacji gazowej, znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy, do sieci gazowej. Przyłącze gazowe stanowi element sieci, dlatego jego właścicielem jest przedsiębiorstwo energetyczne, które odpowiada za sprawność i stan techniczny przyłącza.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Czy mogę sobie sam wybudować przyłącze do sieci gazowej?

  Przyłącza gazowe budowane są przez wybrane firmy budowlane, które posiadają stosowne uprawnienia oraz odpowiednią wiedzę techniczną i które podpisały stosowną umowę z EWE. Pracownicy tych firm przeszli odpowiednie szkolenia przeprowadzone przez EWE. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo użytkowników sieci gazowej, a także kwestie formalne, nie można wybudować przyłącza we własnym zakresie. Wybudowane przyłącze stanowi część gazociągu, będącego własnością EWE – i to właśnie spółka EWE jest gwarantem wysokich standardów jakości sieci gazowej i przyłączy.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 3. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby podpisać umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

  Przed podpisaniem umowy przyłączeniowej Klient EWE powinien złożyć wniosek o przyłączenie do sieci gazowej EWE. Na podstawie wniosku Doradca EWE przygotuje umowę. Do jej podpisania potrzebne będą:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (tylko w przypadku firm).

  Czy odpowiedź była przydatna?

 4. Czy wystarczy, że umowę o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej podpisze jeden z właścicieli domu?

  Umowę o przyłączenie do sieci gazowej podpisują właściciele nieruchomości. Jeśli właścicielami nieruchomości są np. współmałżonkowie bez rozdzielności majątkowej, wystarczy podpisanie umowy przez jednego z małżonków.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 5. Jakie są opłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

  Zgodnie z obowiązującą taryfą, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej za wykonanie przyłącza do 15 metrów wynosi 2.544,39 zł brutto*. Każdy dodatkowy metr kosztuje 118,08 zł brutto*.
  W tę cenę wliczony jest projekt przyłącza, szafka gazowa, koszty wszystkich elementów potrzebnych do jego budowy (trójnik siodłowy, kształtki, rury przewodowe, zawór główny, reduktor z zaworem bezpieczeństwa i wysokiej klasy gazomierz), a także koszt robocizny.
  Podane ceny gazu obowiązują od dnia 28.05.2022 r.

  * Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej dla przyłącza o mocy do 110 kWh/h. 

  Czy odpowiedź była przydatna?

 6. Czy można przesunąć termin przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej?

  W uzasadnionych przypadkach można przesunąć wykonanie budowy przyłącza na wskazany przez EWE termin.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 7. Czy można zmienić lokalizację przyłącza?

  Lokalizację przyłącza można zmienić w następujących przypadkach:

  - na etapie projektowania: podczas uzgodnień z projektantem, jeśli dokumenty nie zostały przekazane na uzgodnienia,
  - gdy przyłącze jest wybudowane: na pisemny wniosek możliwa jest przebudowa przyłącza i zmiana lokalizacji szafki (koszty takiej zmiany ponosi Klient, zgodnie z obowiązującą taryfą).

  Czy odpowiedź była przydatna?

 8. Kto finansuje budowę sieci gazowej w miejscowości? Czy gmina albo mieszkańcy dokładają się do budowanej sieci?

  Budowę gazociągów finansuje w pełni EWE, z własnego kapitału lub z pozyskanego dofinansowania ze środków unijnych (w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko). Jedynym kosztem, który ponosi Klient, jest opłata za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej, zgodna z obowiązującą taryfą.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 9. Po co potrzebna jest mapa geodezyjna do celów projektowych?

  Mapa geodezyjna do celów projektowych potrzebna jest do wykonania projektu przyłącza gazowego. Na mapach geodezyjnych projektant sprawdza możliwość usytuowania przyłącza względem innej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Koszt mapy zawarty jest w opłacie przyłączeniowej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 10. Mieszkam w domu wielorodzinnym. Czy jest możliwość zamontowania podliczników, żeby każdy mógł rozliczać się z EWE za swoje zużycie gazu ziemnego?

  W przypadku nieruchomości wielorodzinnej EWE proponuje montaż tylu liczników, ile jest miejsc odbioru gazu ziemnego, czyli osobnego licznika dla każdego odbiorcy. Eliminuje to konieczność montażu tzw. podliczników. Montaż podliczników dla właścicieli miejsca odbioru gazu lub zarządców budynków wykonywany jest przez nich we własnym zakresie.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 11. Kto projektuje przyłącze?

  Przyłącze nieruchomości do sieci gazowej, czyli odcinek pomiędzy siecią gazową a gazomierzem zlokalizowanym w szafce gazowej, projektowane jest przez uprawnionego do tego projektanta. Musi on posiadać uprawnienia do projektowania instalacji zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych.

  Przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej realizowane jest w całości przez EWE, projekt przyłącza jest częścią tej usługi, dlatego wyboru projektanta przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej dokonuje EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 12. Gdzie znajdę projektanta instalacji wewnętrznej?

  Projektanta instalacji wewnętrznej, czyli sieci rur łączących gazomierz z odbiornikami gazu w obiekcie (kotłem gazowym lub/i kuchenką gazową), Klient wybiera sam. Warto zapytać o taką osobę instalatora, który będzie budował instalację wewnętrzną w obiekcie. Ponadto niektórzy instalatorzy mają uprawnienia projektanta. Prawidłowo wykonany projekt instalacji gazowej jest gwarancją przyszłego bezpiecznego użytkowania gazu.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 13. Czy w przypadku zmian instalacji wewnętrznej muszę to zgłosić do EWE?

  Każda zmiana lub ingerencja w instalację gazową, nawet jeśli instalacja jest usytuowana wewnątrz budynku, kategorycznie musi zostać zgłoszona do EWE, gdyż może ona wpływać na bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego. Należy ponadto pamiętać, że każda zmiana w instalacji wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 14. Jak długo od momentu podpisania umowy będę czekał na wybudowanie przyłącza?

  Przed rozpoczęciem budowy przyłącza do sieci gazowej przez EWE muszą Państwo podpisać umowę przyłączeniową i wpłacić zaliczkę na poczet opłaty przyłączeniowej. Od tej chwili EWE przejmuje na siebie wszelkie formalności związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza gazu do nieruchomości. Okres oczekiwania (od momentu wpłaty zaliczki do wybudowania przyłącza) zamyka się w około 4 miesiącach.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 15. Kiedy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznej?

  Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej składany jest w momencie, kiedy gotowy jest projekt instalacji wewnętrznej oraz wydana opinia kominiarska.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 16. Czy przyłącze po wybudowaniu jest kontrolowane przez EWE? Jak często?

  Przynajmniej raz na dwa lata EWE przeprowadza kontrolę szczelności oraz stanu technicznego sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami. Po każdej kontroli sporządzane są protokoły pokontrolne. Wszelkie ujawnione nieszczelności są niezwłocznie usuwane przez pracowników działu eksploatacji EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 17. Kiedy dokładnie mam wpłacić zaliczkę na poczet opłaty przyłączeniowej i w jakiej kwocie?

  Po podpisaniu i odesłaniu do EWE umowy przyłączeniowej wystawiana jest faktura zaliczkowa z 14 dniowym terminem płatności. Kwotę z faktury – zaliczkę na poczet opłaty przyłączeniowej - należy wpłacić na konto EWE w terminie wskazanym na fakturze. Wysokość zaliczki wynosi 1000 zł.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 18. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznej?

  Zgodnie z Prawem Budowlanym, wewnętrzna instalacja gazowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (chyba, że jest zawarta w pozwoleniu na budowę domu). Oprócz projektu instalacji wewnętrznej i opinii kominiarskiej, do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznej należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do budynku i mapkę do celów projektowych. W Twoim imieniu wniosek może złożyć projektant instalacji wewnętrznej. Po upływie ok. 1 miesiąca otrzymujesz pozwolenie na budowę.

  Oprócz pozwolenia na budowę, należy kupić dziennik budowy. Po zakończeniu prac, wypełniony i potwierdzony przez kierownika budowy dziennik, należy złożyć w Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 19. Dlaczego EWE chce wpłacenia zaliczki za przyłączenie, którego jeszcze nie wybudowało?

  Po otrzymaniu zaliczki podejmujemy dalsze działania, związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem przyłącza gazu. Wpłata wydatkowana zostaje na pokrycie kosztów uzyskiwania pozwoleń oraz zamówienia materiałów, niezbędnych do przyłączenia do sieci gazowej. Są to czynności, które przejmuje na siebie EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 20. Potrzebuję dokumentu odbioru instalacji wewnętrznej do odbioru domu, do kogo mam się zgłosić?

  Dokument odbioru instalacji wewnętrznej wystawia instalator, który ją wykonywał. Osoba ta ma uprawnienia gazowe, pozwalające zarówno na wykonanie instalacji wewnętrznej, jak i wydanie stosownego dokumentu dla Klienta EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 21. Dlaczego płacę opłatę za coś, co nie jest moją własnością?

  Klient indywidualny nie kupuje przyłącza, tylko płaci jednorazową opłatę przyłączeniową do sieci gazowej, pobieraną zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu zawarcia umowy przyłączeniowej. Przyłącze gazowe stanowi własność EWE, a granicą własności jest kurek główny. Układ pomiarowy (gazomierz) stanowi również własność EWE. Do dokonywania wszelkich czynności związanych z przyłączeniem do sieci gazowej, w tym do wybudowania przyłącza, utrzymania go we właściwym stanie technicznym, modernizowania, odcinania i usuwania zobowiązana jest wyłącznie spółka EWE lub podmiot wskazany przez EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 22. Kiedy złożyć podanie o montaż gazomierza?

  Podanie o montaż gazomierza Klient EWE może dostarczyć, gdy wybudowane zostanie przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazowa. Aby gazomierz został uruchomiony, Klient musi spełnić kilka warunków: wnieść opłatę za wykonanie przyłącza, a także podpisać i dostarczyć umowę na dostawę gazu ziemnego wraz z prawidłowo wypełnionym podaniem o uruchomienie gazomierza. Należy pamiętać, że wszelkie formalności związane z uruchomieniem gazomierza i rozpoczęciem odbioru gazu ziemnego należy załatwić w ciągu 6 miesięcy od wybudowania przyłącza (zgodnie z warunkami umowy) – w przypadku klientów indywidualnych datą nieprzekraczalną jest 30 kwietnia następnego roku po wybudowaniu przyłącza.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 23. Czy mogę rozłożyć opłatę za przyłącze na raty?

  EWE nie rozkłada opłaty przyłączeniowej na raty.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 24. Jak prawidłowo wypełnić podanie o montaż gazomierza?

  Podanie o uruchomienie gazomierza jest załącznikiem do umowy, którą Klient otrzymuje. Prawidłowo wypełnione podanie powinno zawierać:

  • dane Klienta EWE (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres do korespondencji - te dane wypełnia Klient),
  • dane firmy instalacyjnej (nazwa oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres firmy, która wykonywała instalację wewnętrzna u Klienta, numer uprawnień oraz pieczątka i podpis instalatora - te dane wypełnia instalator),
  • powykonawczą opinię kominiarską o sprawności wentylacji (wykonuje ją uprawniony do tego zakład kominiarski, na opinii powinien się znaleźć numer uprawnień oraz podpis i pieczątka kominiarza),
  • oświadczenie kierownika budowy (potwierdzające, że instalacja wewnętrzna na gaz ziemny została wykonana zgodnie z normami i projektem, a także zwierające numer uprawnień oraz podpis i pieczątkę kierownika budowy).

  Czy odpowiedź była przydatna?

 25. Czy można dostać dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

  EWE nie dofinansowuje opłaty przyłączeniowej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 26. Ile będę czekać na montaż gazomierza od momentu złożenia podania?

  Na montaż gazomierza czeka się zazwyczaj 2-3 dni robocze od złożenia podania. Oczywiście może się zdarzyć, że w podobnym czasie pracownicy EWE będą mieli do zamontowania wiele gazomierzy, co wydłuży okres oczekiwania, ale wówczas termin nie przekracza 7 dni roboczych. Okres oczekiwania potrzebny jest na:

  • zweryfikowanie złożonego podania,
  • potwierdzenie wpłaty za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej,
  • sprawdzenie, czy wpłynęła umowa sprzedaży gazu ziemnego.

  Po spełnieniu ww. warunków pracownicy EWE umawiają się na dogodny dla Klienta termin montażu.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 27. Na jakie konto mam wpłacić zaliczkę na wybudowanie przyłącza?

  Zaliczkę można zapłacić przelewem na rachunek bankowy EWE w mBanku. Każdy Klient EWE uzyskuje własny, unikalny numer konta bankowego do wpłat. Indywidualny numer konta rachunku Klienta można znaleźć w umowie o przyłączenie do sieci gazowej EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 28. Dlaczego w przypadku zastosowania gazu ziemnego muszę zrezygnować z butli z gazem?

  Wymóg rezygnacji z korzystania z gazu płynnego w momencie podjęcia decyzji o zastosowaniu w domu lub mieszkaniu gazu ziemnego podyktowany jest dbałością o bezpieczeństwo użytkowników. Zasadę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Rozporządzenie jednoznacznie zabrania stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

  Czy odpowiedź była przydatna?