FAQ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi według kategorii

 1. Czy mogę samodzielnie wykonać przyłącze?

  Za realizację przyłączenia odpowiada operator systemu dystrybucyjnego czyli EWE energia. Nie ma możliwości samodzielnego wykonania przyłączenia.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 2. Ile czasu trwa realizacja przyłączenia po podpisaniu umowy o przyłączenie?

  Standardowy okres realizacji przyłączenia wynosi 6-8 miesięcy. Dotyczy to przyłączeń, które nie wymagają konieczności rozbudowania przez EWE sieci gazowej. Wówczas termin realizacji przyłączenia zależny jest od terminu rozbudowania sieci gazowej.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 3. Czy mogę podpisać elektronicznie umowę o przyłączenie?

  Tak. Dla zawarcia umowy w trybie elektronicznym niezbędne jest podanie we wniosku o jej zawarcie swojego numeru telefonu i adresu poczty e-mail. Jest to warunek niezbędny, aby móc skorzystać z tej formy zawarcia umowy.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 4. Ile będzie kosztowało przyłączenie mojego budynku do sieci gazowej?

  Średni koszt opłaty za przyłączenie do sieci gazowej wynosi ok. 3.129,00 zł brutto. Dotyczy to Klientów indywidualnych i przyłączenia, w ramach którego budowane jest przyłącze o długości do 15 m.
  Opłata za przyłączenie zostanie określona w umowie o przyłączenie na podstawie wydanych wcześniej warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz aktualnie obowiązującej Taryfy EWE energia.

  Poza opłatą za przyłączenie należy we własnym zakresie wybudować wewnętrzną instalację gazową oraz zakupić odbiorniki gazu (np. kocioł gazowy).

  Czy odpowiedź była przydatna?

 5. Czy po podpisaniu umowy o przyłączenie można ją modyfikować?

  Każda umowa o przyłączenie po jej zawarciu może być aneksowana.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 6. Czy można przesunąć termin realizacji przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej?

  Tak. Możesz to zrobić najpóźniej na 30 dni przed wskazanym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek możesz przesłać na adres kontakt@ewe.pl lub wysłać listownie na adres pocztowy EWE energia wskazany w umowie o przyłączenie.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 7. Ile jest ważna umowa o przyłączenie?

  Termin ważności umowy o przyłączenie upływa z dniem zakończenia realizacji inwestycji przyłączeniowej oraz ostatecznym jej rozliczeniem. Po zrealizowaniu przyłączenia pozostają w mocy Twoje zobowiązanie dotyczące terminu rozpoczęcia odbioru gazu.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 8. Czy można przesunąć termin odbioru gazu?

  Jeśli przyłączenie nie zostało zrealizowane to należy złożyć wniosek o zmianę terminu jego realizacji i tym samym ulegnie przesunięciu termin realizacji Twojego zobowiązania dotyczącego rozpoczęcia odbioru gazu - więcej znajdziesz tutaj.

  Natomiast jeśli przyłączenie zostało już zrealizowane to nie ma możliwości zmiany terminu Twojego zobowiązania dotyczącego rozpoczęcia odbioru gazu.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 9. Jakie są koszty rozwiązania umowy o przyłączenie?

  Umowa o przyłączenie rozwiązywana jest na mocy porozumienia stron, wówczas Podmiot ponosi 100% rzeczywiście poniesionych przez EWE energia nakładów na realizację przyłączenia do dnia powiadomienia EWE energia przez Podmiot o rozwiązaniu umowy o przyłączenie.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 10. Jaka będzie wysokość kary, jeśli nie odbiorę gazu w terminie?

  Kara za nieterminowe rozpoczęcie odbioru gazu wynosi 0,2% opłaty za przyłączenie (brutto), za każdy dzień opóźnienia. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 80% wysokości kosztów przyłączenia. W przypadku opłaty za standardowe przyłączenie do 15 mb w wysokości ok. 3.129,00 zł brutto, kara za każdy dzień opóźnienia wynosi ok. 6,26 zł.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 11. Jak przebiega proces przyłączenia do sieci gazowej?

  Szczegółowe informacje dotyczące procesu realizacji przyłączenia znajdziesz tutaj.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 12. Co należy zrobić, aby przyłączyć się do sieci gazowej?

  Aby przyłączyć się do sieci gazowej EWE energia i korzystać z gazu ziemnego należy zawrzeć umowę o przyłączenie na podstawie określonych warunków przyłączenia.

  Jak to zrobić, znajdziesz tutaj>>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 13. Czy mam zawrzeć umowę o przyłączenie, jeśli planuję odbierać gaz za 2 lata?

  Skontaktuj się z nami pod adresem mailowym kontakt@ewe.pl. W treści wiadomości podaj adres przyłączanej działki/budynku. Dostaniesz odpowiedź w ciągu 14 dni.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 14. Gdzie znajdę wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia i/lub zawarcie umowy o przyłączenie?

  Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci i/lub zawarcie umowy o przyłączenie można odnaleźć w plikach do pobrania - kliknij tutaj >>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 15. Kiedy zapłacę za przyłączenie?

  Opłata za przyłączenie pobierana jest w dwóch ratach:

  • I rata w wysokości wskazanej w umowie, zazwyczaj w przypadku standardowych przyłączeń do 15 mb w wysokości 2000 zł brutto,
  • II rata po wybudowaniu przyłączenia i rozliczeniu końcowym z uwzględnieniem wniesionej I raty. 

  Czy odpowiedź była przydatna?

 16. Jak złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia?

  Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złożysz w wygodny sposób on-line, nie wychodząc z domu, korzystając z formularza dostępnego tutaj.
  2. Wniosek możesz również wydrukować i po jego wypełnieniu przesłać skan na adres kontakt@ewe.pl.


  Na podstawie złożonego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej” sprawdzimy techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. Niezbędnym warunkiem przyłączenia do sieci gazowej jest posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. 

  Czy odpowiedź była przydatna?

 17. Ile kosztuje szafka na gazomierz i kto ją zapewnia?

  Zapewniamy standardową szafkę na gazomierz i jej koszt jest uwzględniony w opłacie za przyłączenie. Możesz, w porozumieniu z nami, kupić i zamontować szafkę we własnym zakresie. Otrzymasz za to bonifikatę w opłacie za przyłączenie.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 18. Jakie dodatkowe dokumenty muszę załączyć do wniosku o określenie warunków przyłączenia?

  Do wniosku o określenie warunków przyłączenia dla odbiorcy końcowego należy dołączyć:

  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów względem istniejącej sieci oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego,
  • pełnomocnictwo dla osób podpisujących wniosek, jeśli składany jest przez pełnomocnika - wzór pełnomocnictwa jest dostępny tutaj>>.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 19. Dlaczego w przypadku zastosowania gazu ziemnego muszę zrezygnować z korzystania z gazu LPG?

  Wymóg rezygnacji z korzystania z gazu LPG w momencie podjęcia decyzji o zastosowaniu w domu lub mieszkaniu gazu ziemnego podyktowany jest dbałością o bezpieczeństwo użytkowników.
  Zasadę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.). Rozporządzenie jednoznacznie zabrania stosowania w jednym budynku gazu LPG i gazu ziemnego.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 20. Jak wypełnić pola określające moc i rodzaj odbiorników we wniosku?

  W celu ułatwienia odbiorcom składającym wniosek o określenie warunków przyłączenia on-line zamieściliśmy podpowiedzi ułatwiające jego wypełnienie. Możesz również zasięgnąć pomocy u projektantów lub firm instalacyjnych wykonujących Twoją instalację gazową.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 21. Czym różni się informacja o możliwości przyłączenia do sieci (promesa) od warunków przyłączenia do sieci?

  Dane zamieszczone w informacji o możliwości przyłączenia do sieci  ważne są na dzień jej wydania. Informacja o możliwości przyłączenia zawiera dane ogólne dotyczące możliwości przyłączenia.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 22. Czy wydane warunki przyłączenia mogą być zmienione?

  Warunki mogą zostać zmienione na podstawie nowego wniosku o określenie przyłączenia.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 23. Jaki jest termin ważności informacji o możliwości przyłączenia do sieci (promesy)?

  Informacja (promesa) o możliwości przyłączenia ważna jest na dzień jej wydania.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 24. Ile czasu są ważne warunki przyłączenia?

  Warunki przyłączenia ważne są przez okres dwóch lat. Czytaj więcej>>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 25. Jaki jest termin wydania informacji o możliwości przyłączenia (promesy)?

  Informacja o możliwości przyłączenia jest określana w terminach analogicznych, jakie dotyczą określenia warunków przyłączenia.

  Zobacz więcej>>

  Czy odpowiedź była przydatna?

 26. Do czego zobowiązują EWE energia wydane warunki przyłączenia?

  Warunki nie stanowią dla EWE energia zobowiązania do zawarcia umowy o przyłączenie w sytuacji, gdy EWE energia zawarłaby inną umowę uniemożliwiającą realizację wydanych warunków przyłączenia.

  Zawarcie umowy o przyłączenie i wpłata I raty opłaty za przyłączenie stanowi natomiast podstawę do rozpoczęcia przez EWE energia prac projektowych i budowlanych.

  EWE energia nie ponosi odpowiedzialności finansowej za działania związane z przyłączeniem, podjęte przez Podmiot ubiegający się o przyłączenie przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 27. Czy w przypadku składania wniosku o udzielenie informacji o możliwości przyłączenia (promesy) wymagane jest oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem?

  W przypadku składania wniosku o informację o możliwości przyłączenia nie jest wymagane składanie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem, na którym będą znajdowały się przyłączane urządzenia i instalacje.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 28. Jakie są terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej?

  Terminy na wydanie decyzji wynikają z obowiązującego prawa i wynoszą odpowiednio:

  • do 30 dni dla Klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw (Klienci Grupy przyłączeniowej BI),
  • do 60 dni dla usług, obiektów użyteczności publicznej, przemysłu (Klienci Grupy przyłączeniowej A i BII),
  • do 90 dni dla Klientów zajmujących się przesyłem, dystrybucją lub magazynowaniem gazu (Klienci Grupy przyłączeniowej C).

  Czy odpowiedź była przydatna?

 29. Do czego informacja o możliwości przyłączenia zobowiązuje EWE energia?

  Informacja o możliwości przyłączenia nie jest dokumentem zobowiązującym EWE energia do rozpoczęcia prac projektowych i nie rezerwuje przepustowości w systemie dystrybucyjnym. Jest tylko informacją dla Klienta o tym, że w danym miejscu istnieje możliwość przyłączenia, bądź jej brak, na dzień wydania informacji.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 30. Jak złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie?

  Bez względu na to, czy posiadasz już określone przez EWE energia warunki przyłączenie, czy też nie, złóż „Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej”. 

  Jeśli nie posiadasz warunków przyłączenia, otrzymasz od nas dwa dokumenty warunki przyłączenia i umowę o przyłączenie. W takim przypadku przed przygotowaniem dla Ciebie tych dokumentów sprawdzimy techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. 

  Niezbędnym warunkiem zawarcia umowy o przyłączenie jest posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości. 

  Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż on-line, nie wychodząc z domu, korzystając z formularza dostępnego tutaj lub wydrukuj wniosek i po jego wypełnieniu prześlij skan na adres kontakt@ewe.pl.

  Czy odpowiedź była przydatna?

 31. Jak zawrzeć umowę o przyłączenie?

  Najprostszym i najszybszym sposobem zawarcia umowy jest jej zawarcie w formie elektronicznej. Jeśli we wniosku zaznaczysz tę formę zawarcia umowy wówczas udostępnimy Tobie umowę do podpisania w formie elektronicznej na platformie Autenti. Więcej na temat zawarcia umowy w formie elektronicznej znajdziesz tutaj.

  Umowę o przyłączenie możesz zawrzeć w formie korespondencyjnej. W takim przypadku umowa w wersji papierowej zostanie wysłana w 2 egz. do podpisania przez Ciebie na adres wskazany we wniosku. Po odesłaniu przez Ciebie podpisanych 2 egz. umowy do EWE, 1 egz. zostanie odesłany do Ciebie po podpisaniu przez EWE.

  Czy odpowiedź była przydatna?