FEnIKS — wsparcie efektywności energetycznej i zielonej transformacji przedsiębiorstw

Co to jest FEnIKS i jaki jest cel programu?

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 to największy pod względem finansowym i liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej.

Jednym z celów programu FEnIKS jest wsparcie przedsiębiorstw m.in. we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, takich jak modernizacja i unowocześnianie infrastruktury energetycznej, inwestycje w odnawialne źródła energii, optymalizacja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Co Twoja firma może zyskać dzięki FEnIKS?

Różne formy wsparcia finansowego, w tym dostęp do dotacji i kredytów, które pomogą w sfinansowaniu projektów związanych z efektywnością energetyczną i zieloną transformacją. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo łatwiej wdroży innowacyjne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji zużycia energii i wykorzystania odnawialnych źródeł.

Jak skorzystać z programu FEnIKS?

EWE od kilku lat skutecznie pozyskuje dla swoich Klientów różne dotacje na działania proekologiczne, zwiększające efektywność energetyczną, bezpieczeństwo dostaw energii i zieloną transformację.

Oferujemy kompleksową usługę:

 • wspieramy w przygotowaniu wniosku z załącznikami,
 • wykonujemy audyt efektywności energetycznej firmy — niezbędny do pozyskania dotacji z programu FEniKS.

Skontaktuj się z nami i zapytaj, jak skorzystać z programu FEnIKS!

Zobacz, kto może skorzystać z programu FEnIKS i na jakie działania przysługuje dotacja?

Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych

Dofinansowanie do 85% na projekty poprawiające efektywność energetyczną, np. budowa instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby, wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana technologii produkcyjnej na energooszczędną, modernizacja oświetlenia, modernizacja instalacji chłodzenia, wentylacji.

W ramach tego działania dofinansowanie można otrzymać na poniższe typy projektów:

 • poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach,
 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) - budynki wielorodzinne.

Kto jest beneficjentem konkursu?

Przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty.

Co jest wymagane?

Warunkiem wstępnym i koniecznym jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże poprawienie wydajności energetycznej w przedsiębiorstwie o minimum 30%.

Na jakie działania przysługuje dotacja?

Dla przedsiębiorstw:

 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych (np. ocieplenie budynku),
 • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE,
 • instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

Dla spółdzielni mieszkaniowych:

 • termomodernizacja budynków,
 • wykorzystanie technologii odzysku ciepła,
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej,
 • instalacja nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii i pomp ciepła,
 • wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne,
 • montaż urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu, wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS),
 • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Budżet konkursu - 705 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie – 85%.

Kiedy?

Nabór będzie prowadzony od 29 lutego do 13 maja 2024 r.

Działanie FENX.02.02 Rozwój odnawialnych źródeł energii OZE

W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie na:

 • budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,

 • budowę lub rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu

Kto jest beneficjentem konkursu?

Przedsiębiorstwa i inne podmioty.

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

Budżet konkursu - 300 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie - 79,71%.

Kiedy?

Nabór będzie prowadzony od 29 lutego do 13 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje o naborze będą znane po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej.