Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

1.  Państwa dane osobowe (dalej Dane) pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i gości oraz ochrony mienia Administratora, pracowników, klientów i gości przebywających na terenie objętym monitoringiem.

2.  Administratorem Państwa Danych jest EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, zwana dalej: „Administratorem”. Mogą skontaktować się Państwo z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych wysyłając e-mail na adres: iod@ewe.pl, pisząc na adres: ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub telefonując pod numer: 61 8857 102.

3.  Na Państwa żądanie inspektor ochrony danych udzieli szczegółowych informacji na temat zakresu przetwarzania Danych.

4.  Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest tj. Art. 6 ust. 1 f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. uzasadniony Interes Administratora (zapewnienie bezpieczeństwa ww. osób oraz ich mienia), a także art. 22  2 Ustawy Kodeks Pracy.

5.  Zapis monitoringu będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.  Państwa Dane przetwarzane są wyłącznie dla celów wskazanych powyżej.

7.  Administrator może przekazać Dane odbiorcom zajmującym się obsługą systemów IT.

8.  Administrator nie zamierza przekazywać Danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9.  Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania Danych (wszystkie pod warunkiem technicznej możliwości i zagwarantowania praw osób trzecich).

10.  W związku z przetwarzaniem Państwa Danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.  W oparciu o Państwa Dane Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.