Krok 3 budowy przyłącza - Projekt instalacji gazowej

Instalacja gazowa składa się z dwóch części – przyłącza na zewnątrz budynku, a także instalacji wewnętrznej, wykonywanej w Twoim domu. 

Projektowaniem i wykonaniem przyłącza na zewnątrz budynku zajmują się fachowcy zatrudnieni przez nas. Dzięki temu masz pewność, że zostanie ono przygotowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

W tym samym czasie Ty możesz już zlecać zaprojektowanie instalacji wewnętrznej i zdobyć pozwolenie na jej wykonanie. Jeśli prace nad wykonaniem instalacji wewnętrznej będą prowadzone jednocześnie do przyłączania nieruchomości do sieci gazowej, niezwłocznie po oddaniu przyłącza można zamontować gazomierz i uruchomić odbiór gazu. W przeciwnym wypadku gotowe przyłącze będzie musiało poczekać na wykonanie instalacji wewnętrznej. 

Na tym etapie:

  • zleć projektantowi wykonanie projektu instalacji wewnętrznej, 
  • uzyskaj opinię kominiarską,
  • uzyskaj pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznej.

Do wniosku o pozwolenie na budowę instalacji potrzebne będą następujące dokumenty:

  • projekt instalacji wewnętrznej,
  • opinia kominiarska,
  • tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej),
  • mapka do celów projektowych. 

Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej składasz w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego. Po ok. 1 miesiącu odbierz w Starostwie pozwolenie wraz z dziennikiem budowy.

Przejdź do kroku 4 - Montaż instalacji gazowej>>
Powrót do Przyłączenia do sieci>>