Plan ograniczeń

20.12.2022

Działając zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1537) EWE energia sp. z o.o. publikuje pierwszą część „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej EWE energia sp. z o.o. Nr 2/2022; Międzyrzecz, listopad, 2022". 

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.31.2022.RTu z dnia 16 grudnia 2022 roku i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego Planu.

Aktualizacja planu ograniczeń jest corocznym, rutynowym działaniem i nie wynika z bieżącej sytuacji na rynku gazu oraz uwarunkowań geopolitycznych.

 • Czy muszę coś zrobić po otrzymaniu tej informacji?

Nie, niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych działań, np. podpisywania dodatkowych dokumentów, nowych umów ani aneksów.

 • Czy to oznacza, że ograniczycie mi pobór gazu?

Nie, publikowana informacja ma jedynie prewencyjny charakter, nie jest równoznaczna z wprowadzeniem ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

 • Czy jest to związane z obecną sytuacją w Ukrainie?

Nie, nie ma to związku z obecną sytuacją w Ukrainie. Plan ograniczeń jest corocznym, rutynowym działaniem.

FAQ - pytania i odpowiedzi

 1. Jaka jest podstawa prawna dotycząca ograniczeń w poborze gazu ziemnego?

  Kwestia ograniczeń w poborze gazu ziemnego została opisana w 2 dokumentach:

  - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411)

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549).

 2. Czym są ograniczenia w poborze gazu ziemnego i kiedy są wprowadzane?

  Ograniczenia w poborze gazu ziemnego polegają na ograniczaniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego i mogą być wprowadzone na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców, wystąpienia zakłóceń w przywozie gazu ziemnego, awarii w sieciach operatorów systemów gazowych, zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci gazowych, zagrożenia bezpieczeństwa osób, zagrożenia wystąpieniem znacznych strat materialnych, konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.

  W przypadku wystąpienia jednej z ww. sytuacji operator systemu przesyłowego – OGP Gaz-System SA zgłasza ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Na wniosek ministra, Rada Ministrów może wprowadzić ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.

 3. Którzy odbiorcy EWE podlegają ograniczeniom?

  Ograniczeniami objęci są wszyscy odbiorcy, z wyjątkiem odbiorców chronionych, tj.:

  1) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,

  2) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej, w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego nie przekracza 710 kWh/h:

   a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086),

  b) podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  c) rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,

  d) producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),

  e) rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.2),

  f) kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy

  3) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej:

  a) podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.3),

  b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

   c) noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  d) jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821),

  e) jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401),

  f) podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

  g) organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je obsługujących,

  h) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75),

  i) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

  j) podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie w jakim realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361),

  4) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa powyżej, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem, że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

  W przypadku gdy odbiorca chroniony oprócz ww. działalności prowadzi również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.

 4. W jaki sposób wprowadzane są ograniczenia w poborze gazu ziemnego?

  Ograniczenia wprowadzane są za pomocą komunikatów operatora systemu przesyłowego – OGP Gaz-System SA o obowiązujących stopniach zasilania. Komunikaty o obowiązujących na czas 12 godzin stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilana są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia, oraz na stronach internetowych ww. operatora. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:

  1) od godziny 6:00 do godziny 18:00 danej doby – ogłaszane są najpóźniej do godziny 20:00 doby poprzedniej,

  2) od godziny 18:00 danej doby do godziny 6:00 doby następnej – ogłaszane są najpóźniej do godziny 8:00 danej doby. Komunikaty zawierają dodatkowo informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania.

 5. Czym są stopnie zasilania?

  Ujęte w Planach Ograniczeń ograniczenia określa się w stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

  1 stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, lub umowy kompleksowej.

  2 stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.

  Stopnie zasilania od 3 do 9 określa się w planie jako wartości godzinowe i dobowe – pośrednie między stopniem zasilania 2 a 10 – zmniejszające się proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki innej zmienności stopni zasilania, przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między 2 a 10 stopniem zasilania.

  10 stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.

  11 stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego.

  12 stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego pobieranej w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego przez odbiorców, w tym następujących odbiorców chronionych:

  1) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej, w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego nie przekracza 710 kWh/h:

  a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086),

  b) podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  c) rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,

  d) producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),

  e) rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.2),

  f) kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

  2) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej:

  a) podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

  b) organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je obsługujących,

  3) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa powyżej, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem, że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

 6. Kto nie podlega ograniczeniom w 12 stopniu zasilania?

  Ograniczenia w 12 stopniu zasilania nie obejmują:

  1) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,

  2) podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad[1]czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.3) ) przy[1]łączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  3) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  4) noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  5) jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  6) jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  7) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75), przyłączo[1]nych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  8) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro[1]wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  9) podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie, w jakim realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączo[1]nych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  10) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców (wymienionych powyżej), o których mowa  w ust. 1 pkt 1, 3–7 i 10–12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

 7. Czy EWE ponosi odpowiedzialność za skutki wprowadzonych ograniczeń?

  Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wprowadzanych ograniczeń (art. 57 Ustawy o zapasach).

 8. Co grozi za niestosowanie się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego?

  Na podstawie art. 63 ust. 1 pkt. 11 Ustawy o zapasach ten, kto nie stosuje się do ograniczeń w poborze gazu ziemnego, podlega karze pieniężnej, wymierzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 9. Po co tworzony jest Plan Ograniczeń?

  Aby zagwarantować, że ograniczenia wprowadzane będą w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób, oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego, operatorzy poszczególnych systemów gazowych zobowiązani są do tworzenia Planów Ograniczeń, zgodnie z którymi te ograniczenia są wprowadzane.

  Z tego powodu Plany Ograniczeń określają maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do ich sieci, dla poszczególnych stopni zasilania.

 10. Jakie dane zawiera Plan Ograniczeń i czy są one publikowane?

  Pierwsza część Planu Ograniczeń zawiera informacje dot.: obowiązywania planu, sumarycznych maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 i poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia.

  Druga część Planu Ograniczeń zawiera informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego w 2. stopniu zasilania oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.

  Na stronie internetowej www.ewe.pl publikuje się wyłącznie pierwszą część Planu Ograniczeń.

 11. Jakie są obowiązki odbiorców w związku z tworzeniem Planu Ograniczeń?

  Odbiorcy objęci Planami Ograniczeń informują Operatora, do którego sieci są przyłączeni, do dnia 31 lipca każdego roku, o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi w 10. stopniu zasilania. Ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego z minimalnych godzinowych i dobowych poborów gazu ziemnego wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym został opracowany plan, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku. Wartość ta może być weryfikowana przez Operatora.

 12. Co, w przypadku nieprzekazania informacji przez odbiorcę?

  W przypadku kiedy odbiorca nie przekaże w terminie informacji o 10. stopniu zasilania, a który w okresie od 1 lipca roku poprzedzającego do 30 czerwca roku, w którym opracowywany jest Plan Ograniczeń:

  - pobierał gaz - za ilość gazu ziemnego w 10. stopniu zasilania przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę,

  - nie pobierał gazu lub realizował pobór w części tego okresu - za ilość gazu ziemnego w 2. stopniu zasilania przyjmuje się wielkość mocy umownej określonej w umowie kompleksowej, a za ilość gazu ziemnego w 10. stopniu zasilania przyjmuje się wartość minimalnego możliwego do zrealizowania poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze gazu ziemnego zawartych w obowiązującej w chwili opracowywania Planu Ograniczeń umowie kompleksowej.

 13. Co z odbiorcami przyłączonymi do sieci po 30 czerwca?

  Dla odbiorcy, który został przyłączony do sieci po 30 czerwca roku, w którym opracowywany jest Plan Ograniczeń za ilość gazu ziemnego w 2. stopniu zasilania, przyjmuje się wielkość mocy umownej określonej w umowie kompleksowej, a za ilość gazu ziemnego w 10. stopniu zasilania przyjmuje się wartość minimalnego możliwego do zrealizowania poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze gazu ziemnego zawartych w obowiązującej w chwili opracowywania Planu Ograniczeń umowie kompleksowej.

 14. Jakie są obowiązki Operatora w związku z tworzeniem Planu Ograniczeń?

  Operator aktualizuje corocznie Plan Ograniczeń i przedkłada plan, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia w drodze decyzji.

  Operator podaje do publicznej wiadomości pierwszą część planu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej (www.ewe.pl). W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń Operator przekazuje informacje o:

  1) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:

  a) odbiorcy, w zakresie jego dotyczącym,

  b) Przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego,

  2) Możliwości zastosowania zgodnie z w § 4 ust. 2 Rozporządzenia ws. sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń [Dz. U. z 2021 r. poz. 549] ograniczeń określonych w 12 stopniu zasilania – odbiorcom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej gazowej:

  a) przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086),

  b) podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  c) rolnikom wynajmującym pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczącym w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,

  d) producentom będącym rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891),

  e) rolnikom prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.2),

  f) kołom gospodyń wiejskich prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy

  – w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego”, nie przekracza 710 kWh/h,

  5) podmiotom stanowiącym element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  6) organom administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,

  7) odbiorcom gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 powyżej, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego odbiorcy gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.

  Ww. Operatorzy informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych.

 1. Mam zawartą umowę kompleksową dostarczania gazu ziemnego z EWE, lecz jestem przyłączony do sieci PSG, czy też powinienem złożyć oświadczenie?

  Odbiorcy przyłączeni do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. mają obowiązek przekazania Operatorowi, do dnia 31 lipca, informacji o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10. Stopniu zasilania.
  Informacja jest dostępna także
  tutaj>>