Projekt „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Informujemy, iż w dniu 20.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0010/17-00, pomiędzy EWE energia sp. z o.o., a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, o dofinansowanie projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Dofinansowanie będzie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 7.1 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4.351.863,00 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 2.413.548,91 zł.
Dzięki realizacji inwestycji powstanie 48,26 km nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych w regionach słabiej rozwiniętych.

Osoba nadzorująca projekt: Wioleta Klimczak - Myrda