Projekt „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Informujemy, iż w dniu 20.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0010/17-00, pomiędzy EWE energia sp. z o.o., a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, o dofinansowanie projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Dofinansowanie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 7.1 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem realizacji projektu jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu „Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów – Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

W ramach przedmiotowego Projektu przewidziano budowę i modernizację gazociągu średniego ciśnienia o łącznej długości 48.260 mb.
Inwestycja została podzielona na następujące etapy:

  • Odcinek 1: Modła – Łagoszów Mały
  • Odcinek 2: Jerzmanowa – Maniów – Łagoszów Mały
  • Odcinek 3: Modła – Kurowice
  • Odcinek 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów
  • Odcinek 5: Łagoszów Mały – Smardzów
  • Odcinek 6: Kaźmierzów, ul. Główna
  • Odcinek 7 (modernizacja): Kaźmierzów – Jerzmanowa

Aktualnie wybudowano i zmodernizowano wszystkie odcinki sieci gazowej o łącznej długości 47.899,81 mb. Pozwoliło to na osiągnięcie stopnia realizacji wskaźnika produktu na poziomie 99,25 %.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4.828.301,10 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi 2.413.548,91 zł.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach w/w projektu - kliknij tutaj>>

Osoba nadzorująca projekt: Wioleta Klimczak - Myrda