Rozstrzygnięcie postępowania EWE/J/13/2018

„Zamawiający EWE energia sp. z o.o. informuje, że rozstrzygnął postępowanie nr EWE/J/13/2018 na „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

W postępowaniu zostały złożone następujące ważne oferty:

1. GAZBUD Sabina Gertig, Kiełczewo ul. Kościańska 142, 64-000 Kościan:

dla Części 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów (Odcinek nr 4), z ceną ofertową 740 000 zł netto, 910 200 zł brutto (cena po negocjacjach), termin realizacji 31.10.2019,
dla Części 5: Łagoszów Mały – Smardzów (Odcinek nr 5), z ceną ofertową 440 000 zł net-to, 541 200 zł brutto (cena po negocjacjach), termin realizacji 31.10.2019,
dla Części 6: Kaźmierzów, ul. Główna (Odcinek nr 6), z ceną ofertową 250 000 zł netto, 307 500 zł brutto (cena po negocjacjach), termin realizacji 31.10.2019.

2. TESGAS S.A., Dąbrowa ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo:

dla Części 1: Modła – Łagoszów Mały (Odcinek nr 1), z ceną ofertową 698 524 zł netto, termin realizacji 22 grudnia 2019 r.,
dla Części 2: Jerzmanowa – Maniów – Łagoszów Mały (Odcinek nr 2), z ceną ofertową 1 334 676 zł netto, termin realizacji 22 grudnia 2019 r.,
dla Części 3: Modła – Kurowice (Odcinek nr 3), z ceną ofertową 745 655 zł netto, termin realizacji 22 grudnia 2019 r.,
dla Części 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów (Odcinek nr 4), z ceną ofertową 1 188 363 zł netto, termin realizacji 22 grudnia 2019 r.,
dla Części 5: Łagoszów Mały – Smardzów (Odcinek nr 5), z ceną ofertową 455 711 zł netto, termin realizacji 22 grudnia 2019 r.,
dla Części 6: Kaźmierzów, ul. Główna (Odcinek nr 6), z ceną ofertową 355 191 zł netto, termin realizacji 22 grudnia 2019 r.

Na podstawie punktu XVI podpunkt 1 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie dla następujących Części:

a. Część 1: Modła – Łagoszów Mały (Odcinek nr 1),
b. Część 2: Jerzmanowa –Maniów – Łagoszów Mały (Odcinek nr 2),
c. Część 3: Modła – Kurowice (Odcinek nr 3),

Powodem podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania jest przekroczenie kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania w zakresie w/w Części.

Na podstawie punktu XIII podpunkt 1, 2 i 3 Zapytania ofertowego dla pozostałych Części Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, którą jest:

a. dla Części 4: Gaiki, Potoczek, Bądzów (Odcinek nr 4) – oferta Wykonawcy GAZBUD Sabina Gertig, Kiełczewo ul. Kościańska 142, 64-000 Kościan,
b. dla Części 5: Łagoszów Mały – Smardzów (Odcinek nr 5) – oferta Wykonawcy GAZBUD Sabina Gertig, Kiełczewo ul. Kościańska 142, 64-000 Kościan,
c. dla Części 6: Kaźmierzów, ul. Główna (Odcinek nr 6) – oferta Wykonawcy GAZBUD Sabina Gertig, Kiełczewo ul. Kościańska 142, 64-000 Kościan.

Oferta wybrana została jako najkorzystniejsza w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w Zapytaniu ofertowym i otrzymała następującą punktację:

1.      dla Części 4:

Za kryterium „Cena”: 88 pkt
Za kryterium „Termin”: 12 pkt powinno być: 4 pkt
Łącznie: 100 pkt powinno być: 92 pkt

2.      dla Części 5:

Za kryterium „Cena”: 88 pkt
Za kryterium „Termin”: 12 pkt powinno być: 4 pkt
Łącznie: 100 pkt powinno być: 92 pkt

3.      dla Części 6:

Za kryterium „Cena”: 88 pkt
Za kryterium „Termin”: 12 pkt powinno być: 4 pkt
Łącznie: 100 pkt powinno być: 92 pkt

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zgodnie z punktem XVIII podpunkt 2 Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od podpisania Umowy w przypadku nieuzyskania dla przedmiotu zamówienia współfinansowania UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”

Dokumentacja archiwalna - kliknij tutaj>>