Ustawy ochronne przed podwyżkami cen

USTAWA OCHRONNA PRZED PODWYŻKAMI CEN GAZU

31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dn. 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZAMROŻENIA CEN PALIWA GAZOWEGO W 2023 I 2024 R.?

Ochroną, oprócz gospodarstw domowych, objęte są jak dotychczas spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły oraz organizacje pozarządowe.

Pełna treść ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. – CZYTAJ.

Pełna treść ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. – CZYTAJ.

Pełna treść ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. – CZYTAJ.

Pełna treść ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (piekarnie i cukiernie) - CZYTAJ.

 JAK SKORZYSTAĆ Z OCHRONY? 

Podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, muszą złożyć stosowane oświadczenie, dla:

 • podmiotów, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe > OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH - zał. nr 2

Oświadczenie należy złożyć drogą mailową na adres kontakt@ewe.pl lub listownie na adres EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz.

Oświadczenia można składać podpisane własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogami ustawy.USTAWA OCHRONNA PRZED PODWYŻKAMI CEN PRĄDU

31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dn. 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ZAMROŻENIA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2023 I 2024 R.?

SPRAWDŹ (art.2 Pkt 2 a) do e)):

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224301.pdf

 JAK SKORZYSTAĆ Z OCHRONY? 

Klienci, którzy złożyli oświadczenie w roku 2022 lub 2023, nie muszą składać go ponownie, jeżeli posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców na dzień 1 stycznia 2024 r. Cenę maksymalną zastosujemy w ich rozliczeniach automatycznie.

Klienci, którzy nie złożyli jeszcze oświadczenia, a są uprawnieni do skorzystania z ochrony taryfowej, muszą złożyć poniższe oświadczenie: 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH

Oświadczenie należy złożyć drogą mailową na adres kontakt@ewe.pl lub listownie na adres EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz.

 CZAS NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA 

 • Klienci, którzy złożyli oświadczenie w roku 2022 lub 2023 będą mieli dostosowaną cenę automatycznie od 1 stycznia 2024 roku.

Natomiast klienci, którzy nie złożyli oświadczenia w latach poprzednich:

 • jeśli złożą oświadczenie do 31 stycznia 2024 roku, będą mogli skorzystać z ceny maksymalnej od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.
 • jeśli złożą oświadczenie po 31 stycznia 2024 roku, będą mogli skorzystać z cen maksymalnych od początku kolejnego miesiąca następującego po dacie złożenia oświadczenia.

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023

 1. 1. Jaki akt prawny reguluje kwestę ograniczenia cen energii elektrycznej w 2023 roku?

  Ograniczenie cen energii elektrycznej reguluje ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

  Treść ustawy znajdziecie Państwo tutaj.

 2. 2. Co daje i kogo dotyczy Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej?

  Ustawa gwarantuje określonym w niej odbiorcom maksymalną cenę sprzedaży energii elektrycznej, po której będą rozliczani do końca 2023 roku. Ustawa będzie obowiązywać wszystkich odbiorców uprawnionych. Szczegółowy wykaz określony jest w ww. ustawie Art.2 Pkt 2 a) do e).

  Poniżej główne grupy odbiorców:

  1) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Ustawa obejmie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

  2) Producenci rolni

  Ustawa obejmuje producenta rolnego będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów [1] lub osobą fizyczną prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej [2] w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności.

  [1] Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001).

  [2] W rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4).

  3) Samorządowe jednostki budżetowe

  Ustawa obejmuje jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący na rzecz tej jednostki usługi, w tym samorządowy zakład budżetowy, samorządową jednostkę budżetową oraz inne spółki, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych.

  4) Gospodarstwa domowe

 3. 3. W jakim okresie obowiązuje wprowadzone w życie ograniczenie cen energii?

  Ograniczenie cen obowiązuje od 01.01.2024 do 30.06.2024 r.

 4. 4. Jakie ceny maksymalne wprowadzone zostały ww. ustawą?

  Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony objętych ustawą grup odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się ceny za obrót energią elektryczną tzw. cenę maksymalną (bez akcyzy i bez VAT) na poziomie:
  693 zł/MWh

 5. 5. Czy Ustawa nakłada limity zużycia?

  Ustawa nie wprowadza limitów zużycia prądu, a jedynie określa jego maksymalną cenę.

 6. 6. Gdzie znajdę oświadczenie odbiorcy uprawnionego do ww. Ustawy?

  Oświadczenie odbiorcy uprawnionego można pobrać tutaj. Możemy je również przesłać na podanego maila.

 7. 7. Jak wypełnić oświadczenie, czy wszystkie dane należy wpisywać?

  W oświadczeniu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie ze wzorem. Brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu wypełnienia oświadczenia. Przekazywane przez nas informacje nie stanowią instrukcji i nie są wiążące. W celu upewnienia się co do prawidłowości wypełnienia oświadczenia prosimy o kontakt z informacją rządową (właściwego ministerstwa, tj. Ministerstwa Klimatu i Środowiska).

 8. 8. Kto powinien podpisać oświadczenie odbiorcy uprawnionego?

  1) Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem, zgodnie z reprezentacją spółki. Oświadczenie takie przesyłamy pocztą na adres siedziby spółki  EWE energia sp. z o.o., ul. 30 stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz (decydująca jest data stempla pocztowego (art. 5 ust. 3 ustawy). 

  2) Oświadczenia złożone elektronicznie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z reprezentacją spółki i przesyła na adres kontakt@ewe.pl.

  Nie przyjmiemy skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie oświadczenia.

 9. 9. Co się stanie, jeśli nie złożę oświadczenia do 31.01.2024 r.?

  Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenie po upływie terminu, tj. po 31.01.2024 r. będzie uprawniało przedsiębiorstwo energetyczne do zastosowania ceny maksymalnej wobec tego odbiorcy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

 10. 10. Co w sytuacji, w której cena obecna w umowie na sprzedaż energii elektrycznej jest niższa niż cena maksymalna?

  Jeśli cena w umowie sprzedaży energii elektrycznej jest niższa niż cena maksymalna z ustawy, to w takim przypadku stosuje się cenę niższą z umowy.

 11. Rządowa Tarcza Solidarnościowa — informacja o ochronie przed podwyżkami cen prądu w 2023 r.

 12. Ustawa gazowa 2023