Sprzedaż energii z fotowoltaiki dla firm – oszczędności i możliwości

EWE

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stało się nie tylko ekologiczne, ale także korzystne finansowo. Dla przedsiębiorstw, które poszukują sposobu na długoterminowe oszczędności i chcą wdrożyć zasady Europejskiego Zielonego Ładu, instalacja fotowoltaiczna może być dobrym argumentem. Dowiedz się, jakie korzyści niesie za sobą montaż takiej instalacji i czy Twoja firma może zarabiać na tym systemie.

Firma jako prosument – czy to możliwe?

W 2016 roku wprowadzono zmiany w ustawie dotyczącej odnawialnych źródeł energii, co umożliwiło przedsiębiorstwom uzyskanie statusu prosumenta, czyli jednoczesnego producenta i konsumenta energii. Oznacza to, że firmy mogą teraz produkować prąd na własny użytek, korzystając jednocześnie z sieci energetycznej. O ile do niedawna pojęcie prosumenta dotyczyło głównie klientów indywidualnych, obecnie może nim być każdy użytkownik systemu o mocy do 50 kWp.

Warunki, jakie musi spełnić firma, aby uzyskać status prosumenta:

  • nie może zajmować się głównie produkcją i konsumpcją prądu,
  • moc instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 50 kWp,
  • przedsiębiorstwo musi podpisać umowę kompleksową ze sprzedawcą energii elektrycznej.

Do grona prosumentów mogą dołączyć zarówno firmy, jak i rolnicy, osoby prowadzące gospodarstwa rolne, wspólnoty mieszkaniowe, czy jednostki sektora finansów publicznych.

Fotowoltaika dla firm – czy to się jeszcze opłaca?

W dobie rosnących cen energii elektrycznej polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po audyty i doradztwo pozwalające na zwiększenie efektywności energetycznej. Jednym z najpopularniejszych wyborów jest właśnie fotowoltaika, która dzięki swoim zaletom staje się atrakcyjną formą inwestycji. Wiele firm decyduje się na korzystanie z zewnętrznego finansowania w celu pokrycia kosztów instalacji fotowoltaicznych. Przykładem mogą być dwa programy dofinansowań, które kompleksowo przygotowujemy i obsługujemy zainteresowanym przedsiębiorcom:

  • Kredyt ekologiczny – wsparcie w pozyskaniu Kredytu ekologicznego i dofinansowania do 70%
  • FEnIKS – wsparcie efektywności energetycznej i zielonej transformacji przedsiębiorstw

Takie rozwiązania pozwalają na szybsze osiągnięcie niezależności energetycznej, bez konieczności angażowania znaczących środków własnych na początku inwestycji.

Przykład oszczędności z fotowoltaiki

Dla firmy z branży produkcyjnej przygotowaliśmy audyt efektywności energetycznej, audyt termomodernizacyjny oraz wniosek o dofinansowanie z funduszu FENG (program – Kredyt ekologiczny).

Rozpoczęliśmy od przeprowadzenia wizji lokalnej u klienta, podczas której dokładnie oceniliśmy stan techniczny budynku pod względem ewentualnej termomodernizacji. Przeprowadziliśmy również analizę możliwości zabudowy dachów zakładu panelami PV

Na podstawie rocznego profilu zużycia energii elektrycznej oraz dostępnego miejsca, określono moc instalacji fotowoltaicznej na poziomie 850 kW oraz przedstawiono propozycję rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachach.  Dla dobranej instalacji opracowaliśmy analizę produkcji energii elektrycznej. Zestawiając te dane z rzeczywistym zużyciem energii, określono, że instalacja fotowoltaiczna pokryje od 8% do 90% zapotrzebowania zakładu w zależności od miesiąca. Pozwoli to również na ograniczenie emisji CO2 o ponad 600 ton rocznie tj. ponad 30% aktualnej emisji.

Następnie przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru Kredytu ekologicznego i złożyliśmy odpowiednie dokumenty w Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedsiębiorstwo ma szansę na uzyskanie dotacji w wysokości ponad 1,25 mln zł, co stanowi około 60% wartości inwestycji, przeznaczonej na wytwarzanie zielonej energii za pomocą fotowoltaiki. Dzięki temu roczny koszt energii elektrycznej spadnie o około 15% oraz pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i tym samym podniesie konkurencyjność firmy na rynku.

Jak działa sprzedaż energii z fotowoltaiki?

Od 1 kwietnia 2022 roku prosumentów rozlicza się na zasadzie net-billingu. Oznacza to, że energia elektryczna wytworzona przez panele fotowoltaiczne, która nie zostaje zużyta przez firmę, trafia do sieci i jest rozliczana według określonej stawki.

Proces sprzedaży energii z fotowoltaiki wygląda następująco:

Na koniec roku rozliczeniowego prosument może wypłacić 20% depozytu bez podatku, a reszta przepada. Czy więc sprzedaż energii z fotowoltaiki jest opłacalna? Zdecydowanie tak, o ile firma spełni wszystkie ustawowe wymogi.

Fotowoltaika dla firm – wartość inwestycji

Instalacje OZE cały czas zyskują na popularności. Dla firm to nie tylko sposób na obniżenie kosztów, ale także na budowanie pozytywnego wizerunku jako ekologicznego przedsiębiorstwa. Inwestycja w fotowoltaikę przynosi wiele korzyści, takich jak:

  • budowa świadomości marki przyjaznej środowisku naturalnemu,
  • obniżenie zużycia energii elektrycznej od sprzedawcy,
  • zwiększenie niezależności energetycznej,
  • minimalizacja przestojów spowodowanych przerwami w dostawie prądu,
  • możliwość odliczenia podatku VAT od kosztów montażu.

Warto zauważyć, że fotowoltaika w firmie objęta jest 23% stawką VAT, co oznacza, że przedsiębiorca może odliczyć podatek od kosztów związanych z montażem.

Jak sprzedać nadwyżkę energii z fotowoltaiki?

Jeśli posiadasz instalację fotowoltaiczną i wytwarzasz więcej energii, niż jesteś w stanie zużyć, możesz sprzedać nadwyżkę. EWE już od roku 2019 realizuje odkup energii elektrycznej z OZE, współpracując w tym zakresie zarówno z prosumentami, jak i podmiotami dysponującymi znacznie większymi instalacjami. Naszą ofertę kierujemy do źródeł wytwórczych korzystających z różnych zasobów naturalnej odnawialnej energii, m.in. energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy pochodząca z biogazu.

W ciągu tych 6 lat rynek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł zmienił się diametralnie, czego przykładem niech będzie fakt, że moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych wzrosła w tym czasie ponad 80-krotnie (0,2 GWh na koniec 2018 wobec 17,1 GWh na koniec 2023)*. Zmiany te wpłynęły na charakterystykę pracy całego systemu elektroenergetycznego, sposób kształtowania cen na rynku, a także na koszty bilansowania ponoszone przez uczestników rynku energii. Nasza oferta stworzona jest tak, by zapewnić wytwórcy energii z OZE maksymalną efektywność kosztową wykorzystania własnej energii. Wybierając EWE jako partnera w zakresie odkupu energii wytwarzanej w Twojej instalacji OZE, wybierasz pewność, wiedzę i doświadczenie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat formuły rozliczeniowej i uzyskać indywidualną umowę, skontaktuj się ze specjalistą.

Montaż instalacji fotowoltaicznej dla firmy to nie tylko inwestycja w oszczędności, ale także krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Dzięki możliwościom, jakie oferuje fotowoltaika, przedsiębiorstwa mogą nie tylko obniżyć koszty energii, ale także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj także:

* źródło: https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-fotowoltaiki-w-polsce

Słowniczek pojęć:

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) – zestaw polityk inicjowanych przez Unię Europejską, mających na celu uczynienie gospodarki UE neutralną dla klimatu do 2050 r. Obejmuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne.

kWp (kilowatopeak) – jednostka określająca szczytową moc zainstalowaną paneli fotowoltaicznych. Odnosi się do maksymalnej mocy, jaką urządzenie może wygenerować w idealnych warunkach (np. w przypadku paneli słonecznych przy optymalnym nasłonecznieniu).

Net-billing – system rozliczeń dla prosumentów energii, umożliwiający sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. W ramach net-billingu energia dostarczona do sieci jest rozliczana z energią pobraną, ale po różnych stawkach.

OZE (Odnawialne Źródła Energii) – źródła energii, które są odnawialne i nie wyczerpują się w skali ludzkiego życia. Obejmują energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną oraz energię uzyskiwaną z biomasy.

Prosument – połączenie słów producent i konsument. W kontekście energetyki prosument to podmiot (osoba fizyczna, firma czy instytucja), który produkuje energię na własne potrzeby, często z odnawialnych źródeł energii (np. panele słoneczne) i może sprzedawać jej nadwyżki do sieci energetycznej.

SPOT – w kontekście rynku energii, termin SPOT odnosi się do rynku energii elektrycznej, na którym transakcje kupna-sprzedaży energii odbywają się na żądanie (spot market). Ceny na rynku spotowym mogą się zmieniać w zależności od popytu i podaży, warunków atmosferycznych i innych czynników wpływających na produkcję i konsumpcję energii.