Struktura paliwowa

1. Poniżej prezentujemy informację o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej, zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2021 roku przez EWE energia sp. z o.o.

Lp.Żródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:42,78%


energetyka wiatrowa10,83%
biomasa / biogaz8,40%
energia słoneczna10,43%
współspalanie biomasy / biogazu6,60%
mała energetyka wodna6,52%
2Węgiel kamienny28,76%
3Węgiel brunatny14,67%
4Gaz ziemny9,10%
6Inne4,69%
RAZEM100,00%

Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez EWE energia sp. z o.o.

Struktura paliw - EWE energia

Powyższa struktura paliw została opracowana w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów EWE energia sp. z o.o. oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii S.A.


2. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez EWE energia sp. z o.o.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowiskoRodzaj paliwaCO2 [Mg/MWh]SO2 [Mg/MWh]NOx [Mg/MWh]Pyły [Mg/MWh]Odpady radio-aktywne [Mg/MWh]
www.ewe.pl/struktura-paliwowa Łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii i inne0,5710,000380,000420,000023-

 1. Środki poprawy efektywności energetycznej

  • Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  • Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  • Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  • Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. poz. 1060).

 1. Przykładowe średnie zużycie dla danej grupy przyłączeniowej

  Grupa przyłączeniowaOdpowiadająca grupa taryfowaŚrednie zużycie energii elektrycznej [MWh]
  rocznemiesięcznedobowe
  IIA2 065,00172,085,66
  IIIB1, B2745,0062,082,04
  IVC21058,750,29
  Grupa przyłączeniowaOdpowiadająca grupa taryfowaŚrednie zużycie energii elektrycznej [kWh]
  rocznemiesięcznedobowe
       
  VC1, G15 292,801274,4041,92