Zapytanie ofertowe nr EWE/J/19/2018

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa”.

Postępowanie jest planowane do objęcia współfinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 7.1.

1. Data upublicznienia zapytania ofertowego

23.03.2018
Publikacja w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2238

2. Termin składania ofert

Do 09.04.2018 do godz. 09.30

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego – EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz.

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Wioleta Klimczak - Myrda, e-mail wioleta.klimczak-myrda@ewe.pl.

Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w Postępowaniu w formie elektronicznej lub faksem. Forma pisemna jest wymagana jedynie dla złożenia oferty.
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w Postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr referencyjny Postępowania EWE/J/19/2018 pisemnie: EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, drogą elektroniczną sekretariat.miedzyrzecz@ewe.pl oraz wioleta.klimczak-myrda@ewe.pl lub faksem: 095 7426 109.

4. Dokumenty do pobrania

  • Zapytanie ofertowe - kliknij tutaj>>
  • Załącznik nr 1.1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części 1 (Odcinek nr 1) - kliknij tutaj>>
  • Załącznik nr 1.2 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części 2 (Odcinek nr 2) - kliknij tutaj>>
  • Załącznik nr 1.3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części 3 (Odcinek nr 3) - kliknij tutaj>>
  • Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego:

 Wewnętrzne wytyczne obowiązujące w przedsiębiorstwie Zamawiającego (TSM) - kliknij tutaj>>

5. Pytania i odpowiedzi

Poleć gaz ziemny i odbierz 300 zł na zakupy!