Zapytanie ofertowe nr EWE/J/7/2017

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia „Zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa dla odcinków:

  1. Gaiki, Potoczek, Bądzów (Odcinek nr 4)
  2. Łagoszów Mały – Smardzów (Odcinek nr 5)
  3. Kaźmierzów, ul. Główna (Odcinek nr 6)

Postępowanie jest planowane do objęcia współfinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 7.1.

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na zasadach określonych w Zapytaniu ofertowym, Instrukcji udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 w EWE energia sp. z o.o. oraz Wytycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego- kliknij tutaj>>