Zatwierdzenie Taryfy EWE Polska sp. z o.o.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2024 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-4.4212.12.2023.MŁa została zatwierdzona Taryfa nr 1/2024 w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym dla EWE Polska i opublikowana w Biuletynie URE.
Taryfa obowiązuje od dnia 16.03.2024 r. 

Taryfa EWE Polska dotyczy wyłącznie klientów TPA podlegających taryfikacji.