Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych

Szanowni Państwo,

każdy z nas jest w życiu codziennym konsumentem. Warto orientować się jakie mamy prawa przy nabywaniu produktów i usług. Klienci świadomi swoich praw to motywacja dla firm, by ciągle podnosić standard obsługi i spełniać coraz wyższe wymagania.

17 kwietnia 2014 r. ruszyła kampania informacyjna Urzędu Regulacji Energetyki, której celem jest informowanie konsumentów gazu ziemnego o przysługujących im prawach. Dokument został opracowany przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Popierając działania URE zachęcamy do lektury!

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest Koordynator ds. Negocjcacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki - więcej na www.ure.gov.pl