Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych

Każdy z nas jest w życiu codziennym konsumentem. Warto orientować się jakie mamy prawa przy nabywaniu produktów i usług. Klienci świadomi swoich praw to motywacja dla firm, by ciągle podnosić standard obsługi i spełniać coraz wyższe wymagania.

W tym celu Urząd Regulacji Energetyki opracowuje dokument, który ma informować konsumentów gazu ziemnego o przysługujących im prawach. Dokument jest tworzony przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Zachęcamy do jego lektury!

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest Koordynator ds. Negocjcacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki - więcej na www.ure.gov.pl