Zmiana w przepisach w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Zgodnie z par. 47 nowego rozporządzenia informujemy, że  ustalone zostały nowe, szczegółowe zasady rozliczenia z odbiorcami gazu ziemnego oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi, których celem jest uporządkowanie rozliczeń i regulacji rynku gazu ziemnego oraz dopasowanie jego kształtu do norm europejskich.

Zgodnie z nowymi zapisami rozporządzenia wprowadzone zostały między innymi następujące zmiany:

 • Ustalenie zasad zwolnienia z opłat za przekazywanie informacji dotyczących wykonania usługi przesyłania lub dystrybucji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi w przypadku zmiany sprzedawcy oraz w przypadku rozliczeń (w tym korekt).
 • Określenie w taryfie okresów rozliczeniowych, sposobu rozliczania (w tym prognozowanego zużycia).
 • Określenie sposobu rozliczeń za pobrane paliwo gazowe oraz usługę jego dostarczenia oraz ustalenie sposobu zastosowania i wartości współczynnika konwersji przy przeliczaniu zużycia paliw gazowych.
 • Ustalenie zasad oraz sposobów dokonywania rozliczeń w przypadku wystąpienia awarii, nieprawidłowości układów pomiarowych.
 • Ustalenie zasad przyznawania bonifikat związanych z usługą przesyłu i dystrybucji, magazynowania paliwa gazowego, skraplania lub regazyfikacji.
 • Zasady przyznawania bonifikat w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi  Odbiorców.
 • Zasady naliczania i zakres opłat za przekroczenie mocy umownej przez Odbiorcę lub niedostosowanie się do ograniczeń komunikowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
 • Określenie w taryfie zasad naliczania opłat za nielegalny pobór paliwa gazowego oraz czynności związane z jego stwierdzeniem.
 • Ustalenia terminów i zasad zachowania prawa do rozliczeń z Odbiorcami, przedsiębiorstwa energetycznego powstałego w wyniku przekształceń organizacyjnych (w tym łączenia, podziału, wydzielenia z tego przedsiębiorstwa innego przedsiębiorstwa).

Ponadto informujemy, że:

Zmianie ulegnie jednostka rozliczenia zużycia gazu ziemnego. Już od 1 sierpnia br. przedsiębiorstwa obrotu paliwami gazowymi oraz wykonujące usługę przesyłu i dystrybucji będą dokonywały rozliczenia z Odbiorcami w jednostkach energii – kilowatogodzinach (kWh). Na rachunkach przy zużyciu gazu ziemnego będą widniały trzy wartości – ilość zużytego gazu w m3    (metrach sześciennych), współczynnik konwersji, za pomocą którego m3  będą przeliczane na kWh oraz ilość gazu w kWh.

Współczynnik konwersji ustalany będzie:

 1. Dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 [kWh/h], na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości spalania i liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego
 2. Dla pozostałych Odbiorców , na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego

Pełen zakres zmian zawartych w rozporządzeniu znajdą Państwo poniżej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 820).