Zmiana w przepisach w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Zgodnie z par. 47 nowego rozporządzenia informujemy, że ustalone zostały nowe, szczegółowe zasady rozliczenia z odbiorcami gazu ziemnego oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi, których celem jest uporządkowanie rozliczeń i regulacji rynku gazu ziemnego oraz dopasowanie jego kształtu do norm europejskich.

Zakres zmian obejmuje między innymi:

  • Ustalenie zasad zwolnienia z opłat za przekazywanie informacji dotyczących wykonania usługi przesyłania lub dystrybucji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi w przypadku zmiany sprzedawcy oraz w przypadku rozliczeń (w tym korekt).
  • Określenie w taryfie okresów rozliczeniowych, sposobu rozliczania (w tym prognozowanego zużycia).
  • Określenie sposobu rozliczeń za pobrane paliwo gazowe oraz usługę jego dostarczenia oraz ustalenie sposobu zastosowania i wartości współczynnika konwersji przy przeliczaniu zużycia paliw gazowych.
  • Ustalenie zasad oraz sposobów dokonywania rozliczeń w przypadku wystąpienia awarii, nieprawidłowości układów pomiarowych.
  • Ustalenie zasad przyznawania bonifikat związanych z usługą przesyłu i dystrybucji, magazynowania paliwa gazowego, skraplania lub regazyfikacji.
  • Zasady przyznawania bonifikat w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi  Odbiorców.
  • Zasady naliczania i zakres opłat za przekroczenie mocy umownej przez Odbiorcę lub niedostosowanie się do ograniczeń komunikowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
  • Określenie w taryfie zasad naliczania opłat za nielegalny pobór paliwa gazowego oraz czynności związane z jego stwierdzeniem.
  • Ustalenia terminów i zasad zachowania prawa do rozliczeń z Odbiorcami, przedsiębiorstwa energetycznego powstałego w wyniku przekształceń organizacyjnych (w tym łączenia, podziału, wydzielenia z tego przedsiębiorstwa innego przedsiębiorstwa).

Ponadto informujemy, że:

Zmianie ulegnie jednostka rozliczenia zużycia gazu ziemnego. Począwszy od 1 sierpnia 2014 roku przedsiębiorstwa obrotu paliwami gazowymi oraz wykonujące usługę przesyłu i dystrybucji będą dokonywały rozliczenia z Odbiorcami w jednostkach energii – kilowatogodzinach, zamiast dotychczasowej jednostki rozliczeniowej – metrów sześciennych. Do tego czasu, tj. do 1 sierpnia 2014 roku, Odbiorcy będą rozliczani na dotychczasowych zasadach.
Pełen zakres zmian zawartych w rozporządzeniu znajdą Państwo w pliku PDF.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki - kliknij tutaj>>